§ 1 DEFINICJE


  1. Serwis – strona internetowa należąca do Usługodawcy, umieszczona w domenie o nazwie trendshow.pl, która umożliwia prezentację, promocję oraz porównywanie produktów oferowanych przez Sklepy Internetowe, przechowywanie Treści i ich publikację w sieci Internet, a także ich udostępnianie osobom trzecim; Serwis ma charakter otwarty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. Kontakt – kontakt z Usługodawcą, umożliwiany drogą elektroniczną pod adresem biuro@trendshow.pl lub przez dedykowaną zakładkę strony internetowej o nazwie „Kontakt”.
  3. Konto – modyfikowalny element Serwisu, utworzony za pośrednictwem interaktywnego formularza rejestracyjnego zgodnie z niniejszym Regulaminem, zawierający zbiór zasobów w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może korzystać z Usług;
  4. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Usługodawca informuje Użytkowników o nowych Treściach i wydarzeniach pojawiających się w ramach działalności Serwisu, a także o zmianach cen obserwowanych produktów (notyfikacje), poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego;
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny pod adresem: http://www.trendshow.pl/regulamin;
  6. Sklep Internetowy – osoba fizyczna, prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie odrębnej umowy z Usługodawcą stał się partnerem Serwisu, oraz którego produkty prezentowane i promowane są w Serwisie;
  7. Treści – wszelkiego rodzaju materiały hostowane przez Usługodawcę (w tym wpisy na blogu, komentarze Użytkowników i stylizacje dodawane przez Użytkowników, zdjęcia i ich opisy prezentujące zestawy ubrań, obuwia i akcesoriów), które Użytkownik może przeglądać lub wgrać na serwer Usługodawcy w formie elektronicznej przy użyciu Usług;
  8. Umowa – bezpłatna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;
  9. Usługa lub Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na hostowaniu przez Usługodawcę Treści na warunkach wskazanych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu oraz na udostępnianiu Użytkownikom aplikacji internetowej umożliwiającej przeglądanie i porównywanie produktów Sklepów Internetowych oraz zamieszczania przez Użytkownika Treści;
  10. Usługodawca – właściciel i administrator Serwisu, Trendshow sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-644), przy ul. A. E. Odyńca 73/89;
  11. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po zapoznaniu się i zaakceptowaniu zasad Regulaminu, korzysta z Serwisu.. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną bądź nieposiadające osobowości prawnej mogą korzystać z Serwisu za zgodą ich przedstawiciela ustawowego, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.;
  12. Wniosek Rejestracji Konta – oznacza interaktywny formularz rejestracyjny, dostępny na dedykowanej podstronie internetowej Serwisu, który po uzupełnieniu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i przesłaniu Usługodawcy, stanowi wniosek o utworzenie Konta i pozyskanie statusu Użytkownika;

  § 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE


  1. Niniejszy Regulamin wyznacza zasady i warunki korzystania z Usług Serwisu prowadzonego przez Usługodawcę pod adresem www.trendshow.pl, jak również prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy, i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Serwis dostarcza Użytkownikom aplikację internetową celem świadczenia usług udzielanych drogą elektroniczną polegających na prezentowaniu ofert handlowych Sklepów Internetowych, przechowywaniu Treści przekazanych przez Użytkowników i udostępnianiu ich osobom trzecim oraz korzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
  3. Serwis nie jest sprzedawcą prezentowanych produktów ani stroną transakcji zawieranych przez Użytkowników w Sklepach Internetowych.
  4. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Serwisu, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
  5. Korzystanie z Serwisu podlega zasadom umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą według Regulaminu. Zasady te stosuje się do wszystkich użytkowników Usług.
  6. Poprzez fakt korzystania z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.
  7. W celu korzystania z Serwisu i Usług, system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
   1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
   2. zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari) z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji,
   3. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programów dekompresujących,
   4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   5. rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 pikseli.
  8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zakresu zagrożenia świadczenia usług drogą elektroniczną.
  9. Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet.
  10. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby informacje i produkty Sklepu Internetowego prezentowane w Serwisie były zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu Internetowego którego produkt prezentowany jest w Serwisie.. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym którego produkt prezentowany jest w Serwisie. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie towaru pomiędzy informacją prezentowaną w Serwisie i na witrynie internetowej Sklepu Internetowego;
  11. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


  § 3 KORZYSTANIE Z USŁUG


  1. Użytkownik oświadcza, iż korzystanie z Serwisu będzie następować zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia społecznego. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2. Użytkownik w ramach Usług, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ma możliwość:
   1. przeglądania i porównywania produktów i Treści zamieszczone w Serwisie,
   2. tworzenia i zamieszczania Treści w Serwisie,
   3. bezpośredniego przejścia z Serwisu do Sklepu Internetowego, w którym ma możliwość zakupienia produktu prezentowanego w Serwisie,
   4. zamieszczania komentarzy w Serwisie,
   5. zgłaszania naruszenia postanowień Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zasad współżycia społecznego, jak również składania reklamacji.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Treści w Serwisie jeśli jego subiektywnym zdaniem są one niewłaściwe, niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa bądź sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
  4. Szczególne zasady działania funkcjonalności Serwisu dostępne są w dedykowanych im podstronach.
  5. Relacje sprzedażowe i inne między Użytkownikiem a Sklepem Internetowym regulowane są regulaminem Sklepu Internetowego.
  6. Z tytułu korzystania z Serwisu nie jest pobierane od Użytkownika wynagrodzenie.
  7. Z tytułu korzystania z Serwisu Użytkownikowi nie należy się wynagrodzenie, w szczególności za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje.
  8. Użytkownik nie może rozpowszechniać elementów Serwisu oraz Treści, do których nie ma praw, bez pozyskania zezwolenia Usługodawcy lub osób upoważnionych, w szczególności Użytkownik nie może kopiować, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować ani w inny sposób rozporządzać Treściami.
  9. Naruszenie postanowień Regulaminu może pociągnąć za sobą, według dowolnego uznania Usługodawcy, następujące skutki: ostrzeżenie skierowane do Użytkownika przez Usługodawcę, blokada dostępu do Konta, usunięcie Treści, usunięcie Konta wraz ze wszystkimi umieszczonymi w jego ramach Treściami, uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnej Rejestracji.
  10. Za naruszenie Regulaminu poczytuje się również zachęcanie, ułatwianie, przyczynianie się i upowszechnianie sposobów naruszenia postanowień Regulaminu lub ich obchodzenia.
  11. Zakazane są wszelkie działania mające na celu dokonywanie przez Użytkowników fikcyjnych transakcji za pośrednictwem Serwisu
  12. Użytkownik, którego Treść lub Konto zostało usunięte z powodu naruszenia praw innej osoby lub postanowień Regulaminu, jak również w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji, może odwołać się od takiej decyzji drogą wskazaną w Kontakcie.
  13. Niezależnie od powyższego, Usługodawca jest uprawniony do dalszych, prawem przewidzianych działań, w szczególności do zawiadomienia odpowiednich organów państwowych, właściwych w sprawach zapobiegania i ścigania danego rodzaju przestępstw.

  § 4 TREŚCI


  1. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może przekazywać, tworzyć i rozpowszechniać Treści.
  2. Użytkownik utrzymuje wszystkie prawa do przekazanych Treści, z zastrzeżeniem przyznanych Usługodawcy ograniczonych praw licencyjnych, zgodnie z § 7 Regulaminu.
  3. Użytkownik oświadcza, iż ponosi nieograniczoną odpowiedzialność związaną z przesłaniem Treści oraz skutkami jej rozpowszechnienia.
  4. Usługodawca nie firmuje żadnych Treści ani żadnych wyświetlanych w ramach Serwisu opinii i komentarzy.
  5. Użytkownik umieszczając Treści oświadcza, iż posiada na cały okres korzystania z Usług wszystkie prawa, w tym licencje i zezwolenia konieczne dla umożliwienia korzystania z tych Treści w sposób określony dla Usług oraz, iż prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz osób trzecich.
  6. Użytkownik umieszczając Treści oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.
  7. Użytkownik umieszczając Treści oświadcza, iż jest władny zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa do udzielenia Usługodawcy ograniczonych praw licencyjnych określonych w Regulaminie, a wykonywanie praw przez Usługodawcę zgodnie z zakresem tych licencji nie naruszy praw osób trzecich.
  8. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie Treści, komentarzy czy przybierać nazwę Użytkownika, które w szczególności mogą:
   1. naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,
   2. propagować nienawiść na tle rasowych, narodowościowym, wyznaniowym czy światopoglądowym, propagować totalitarne ideologie oraz metody i praktyki działania nazizmu, faszyzmu i innych ideologii, powszechnie uważanych za zbrodnicze,
   3. zawierać groźby, nawoływać do agresji czy zawierać elementy bezpodstawnej przemocy albo mieć charakter erotyczny lub z innych powodów nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia,
   4. stanowić materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,
   5. zawierać wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność lub być w inny sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami "netykiety".
   6. promować inne strony internetowe lub mieć charakter autopromocyjny.
  9. Usługodawca nie odpowiada, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za Treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie i szkody wynikłe z tego tytułu.
  10. Użytkownik zobowiązuje się, iż w sytuacji wystąpienia przeciwko Usługodawcy podmiotu trzeciego z roszczeniami dotyczącymi zamieszczonych przez Użytkownika Treści, Użytkownik ten wstąpi w miejsce Usługodawcy do sprawy oraz przejmie wszelkie koszty związane ze sprawą, w tym koszty ewentualnego postępowania sądowego i ustalone w drodze ugody lub zasądzone kwoty odszkodowań czy kar. W przypadku gdyby Usługodawca spełnił takie roszczenia, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych z tego tytułu przez Usługodawcę kosztów, w szczególności kosztów pomocy prawnej.

  § 5 ZAWIADOMIENIE O BEZPRAWNOŚCI DANYCH


  1. W ramach niniejszej polityki Usługodawca uniemożliwia dostęp do danych o charakterze bezprawnym.
  2. Użytkownikowi zabrania się przesyłania, tworzenia i rozpowszechniania Treści, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności do których nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień niezbędnych do ich rozpowszechniania w sieci Internet.
  3. Usługodawca posiadający wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Treści niezwłocznie podejmuje działanie w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do takiej Treści.
  4. Usługodawca przyjmuje zawiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej w dowolnej formie, wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
  5. Zawiadomienie o zarzucanym naruszeniu praw własności intelektualnej powinno zawierać następujące informacje: wskazanie utworu chronionego prawem własności intelektualnej, któremu zarzuca się naruszenie tych praw lub w przypadku, gdy jedno zawiadomienie dotyczy wielu utworów chronionych, dokładny wykaz takich utworów oraz okoliczności wskazujące na podstawy naruszenia praw wyłącznych, dane kontaktowe osoby zgłaszającej, jak również deklarację działania w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane Treści są bezprawne.
  6. W następstwie otrzymania zawiadomienia, zgłaszana Treść jest analizowana, a na ten czas dostęp do niej zostaje uniemożliwiony.
  7. Użytkownik, któremu zarzuca się naruszenie praw własności intelektualnej jest powiadamiany o tym fakcie w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany podczas procedury Rejestracji. Użytkownik ma 7 dni na ustosunkowanie się do zarzutu.
  8. Usługodawca usunie Treści o bezprawnym charakterze, w stosunku do których zarzuty są uzasadnione.

  § 6 LICENCJE


  1. Tworząc i zamieszczając Treści w Serwisie, Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji z prawem sublicencji, na korzystanie i rozporządzanie, w szczególności:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w części lub w całości daną Treścią, w zakresie niezbędnym dla świadczenia i rozpowszechniania Usług, w tym opracowywanie na jej podstawie utworów zależnych.
  2. Powyższa licencja wygasa z chwilą usunięcia Treści, której dotyczy.

  § 7 ZAKOŃCZENIE RELACJI Z USŁUGODAWCĄ


  1. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną obowiązują Użytkownika do czasu ich wypowiedzenia przez niego lub Usługodawcę na podstawie niżej określonej.
  2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę z Usługodawcą w każdym czasie bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym, poprzez zgłoszenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy oraz zamknięciu Konta na adres mailowy Usługodawcy – biuro@trendshow.pl. .
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem, także poprzez usunięcie Konta Użytkownika, w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:
   1. naruszenia przez Użytkownika warunków umowy i Regulaminu,
   2. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub Usługodawcy,
   3. gdy Usługodawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa, ma obowiązek wypowiedzieć umowę.

  § 8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


  1. W ramach realizacji Usług, Usługodawca zapewnia techniczną sprawność i poprawność działania Serwisu, na którym umieszczone są Treści, i za niniejsze jest odpowiedzialny.
  2. Żadne postanowienie Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy za szkody, które według przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu lub ograniczeniu.
  3. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
   1. za szkody wynikłe z korzystania z Serwisu sprzecznego z normalnym korzystaniem zgodnym z jego przeznaczeniem i wynikające z nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Usług,
   2. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sklep Internetowy,
   3. za Treści umieszczane przez Użytkowników i za szkody związane z zamieszczeniem Treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa czy dobrymi obyczajami,
   4. z tytułu naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
   5. za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w Serwisie,
   6. za szkody wynikłe z polegania przez Użytkownika na prawidłowości jakiejkolwiek reklamy, ukazującej się w ramach Usług lub zawarcia relacji z jej reklamodawcą,
   7. za szkody wynikłe z usunięcia Treści zamieszczonych przez Użytkownika sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
   8. za szkody wynikłe z niedotrzymania przez Użytkownika ochrony właściwych danych Konta oraz z nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet,
   9. za szkody wynikłe z treści zawartych w aplikacjach zewnętrznych.
  4. Powyższe postanowienia Regulaminu nie wyłączają prawa Usługodawcy do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych.

  § 9 REKLAMACJA


  1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w przedmiocie świadczonych Usług w ramach Serwisu.
  2. Reklamacje należy składać w formie korespondencji listownej kierowanej na adres Usługodawcy – Trendshow sp. z o.o. , ul. A. E. Odyńca 73/89, 02-644 Warszawa, lub mailowej, kierowanej na adres mailowy Usługodawcy – biuro@trendshow.pl.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  4. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej następujące informacje pozwalające na identyfikacje Użytkownika: nazwa Użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie), określenie przedmiot reklamacji, określenie ewentualnych roszczeń Użytkownika, wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi przez Usługodawcę.
  5. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości przesłanej na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
  6. Dla uniknięcia wątpliwości, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Sklep Internetowy oraz za wady fizyczne i prawne towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy i nie rozpoznaje w tym zakresie żadnych reklamacji.

  § 10 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI


  1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
  2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Zgoda na przetwarzanie danych obejmuje także dane podane przez Użytkownika w przyszłości pod warunkiem, iż nie zmieni się cel ich przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, płci, nazwy (nick-a), numeru telefonu, adres IP komputera.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. realizacji przepisów prawa,
   2. utworzenia Konta, wykonywania funkcjonalności Serwisu, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
   3. działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy, w tym przesyłanie Neswlettera na wskazany adres mailowy.
   4. działań analitycznych i statystycznych dotyczących Użytkowników.
  4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych i analitycznych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu świadczenia usługi Newslettera wymaga zgody na przesyłanie ofert handlowych na wskazany adres poczty elektronicznej.
  5. Aby świadczyć usługę Newslettera, Usługodawca przetwarza tylko nazwy adresów e-mail oraz nazw (nick-ów) Użytkowników lub imienia.
  6. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na przesyłanie ofert handlowych jest dobrowolne, ale ich brak, w tym brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Usługodawcę (z zastrzeżeniem ust. 4).
  7. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w Kontakcie Regulaminu.
  8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Użytkownika.
  9. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz partnerom handlowym Usługodawcy, jeżeli Użytkownik wyrazi taką zgodę. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
   1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
   2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  10. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
  11. Użytkownikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Usługodawcy lub poprzez edycję danych konta,
   2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
   3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  12. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
  13. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  14. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  15. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
  16. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
  17. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników.

  § 11 ZMIANA REGULAMINU


  1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa.
  2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas Rejestracji, wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.
  3. Użytkownik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu, jeżeli od czasu ostatniego logowania treść Regulaminu została zmieniona.
  4. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik może zażądać usunięcia Konta wraz z danymi osobowymi poprzez zgłoszenie takiego żądanie na adres mailowy Usługodawcy – biuro@trendshow.pl .
  5. Skorzystanie z Usługi dokonane przed wejściem w życie zmian Regulaminu rozpatrywane jest zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

  § 12 NEWSLETTER


   1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę. 2. Subskrypcja Newslettera odbywa się w następujący sposób: 2.1. Za pomocą interaktywnego formularza poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności: a) zamówienie usługi poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.trendshow.pl oraz podanie swojego imienia oraz adresu poczty elektronicznej; b) wyrażanie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę zbioru danych osobowych zawartych w formularzu dla świadczenia usługi Newslettera w celach marketingowych i analitycznych oraz na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera; c) uaktywnienie przycisku „OK”. 2.2. Za pomocą interaktywnego formularza poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności: a) zamówienie usługi poprzez Wniosek Rejestracji Konta dostępny na stronie http://www.trendshow.pl/register/ b) dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę zbioru danych osobowych zawartych w formularzu dla świadczenia usługi Newslettera w celach marketingowych i analitycznych oraz na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera, c) uaktywnienie przycisku „Zarejestruj”. 3. Z chwilą otrzymania uaktywnienia przycisku „OK” lub „Zarejestruj”, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony. 4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera . 5. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera. Szczegóły dotyczące ochrony danych wskazane są w § 11 Regulaminu. 6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

  § 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca może kierować do niego powiadomienia, w szczególności o zmianie Regulaminu, które jednak nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niewykonanie przez Usługodawcę uprawnień przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu lub prawa przysługującego Usługodawcy na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi zrzeczenia się ich przez Usługodawcę, a takie uprawnienia i prawa pozostaną dyspozycyjne dla Usługodawcy.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne dane, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego oraz prac naprawczych, mogących powodować okresowe, ograniczenie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z określonych funkcjonalności bądź całego Serwisu.
  6. Uznanie któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny lub nieskuteczny, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
  7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień.

  § 14 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU


  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2016

Lacoste
JOOP!
Boss
Pepe Jeans
Calvin Klein
DKNY
Guess
Marc O'Polo